)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z adresem oddziału w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9A, 02-583 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352843, NIP 1070016099, REGON 142346837, (dalej „Panasonic”).


Procesorem, czyli podmiotem przetwarzającym Państwa dane na nasze zlecenie jest: Pegasus Advertising Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Waszyngtona 33/61, 04-030 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000147209, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN, nr NIP: 113-19-40-626

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do nas:
adres e-mail: kontakt@panasonicproficlub.pl
adres pocztowy: Pegasus Advertising Poland Sp. z o.o. ul. Korfantego 8 A, 01-496 Warszawa


Skąd mamy Twoje dane i dlaczego je przetwarzamy?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji w Programie Panasonic ProfiClub.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Panasonic?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do przeprowadzenia Programu
Panasonic ProfiClub ,w tym do:

 • rejestrowania Twoich wyników na stronie www Programu,
 • Informowania Cię o osiągniętych wynikach, dodatkowych aktywacjach i możliwościach w ramach Programu poprzez wiadomości e-mail oraz SMS
 • Umożliwienia Ci otrzymania pomocy technicznej związanej z Twoim kontem na stronie www Programu
 • Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. poprzez formularz kontaktowy)
 • Przekazania Ci nagród zamówionych w Programie
 • Obsługi zgłoszonych przez Ciebie reklamacji dotyczących przeprowadzenia Programu
 • Obsługi zgłoszonych przez Ciebie reklamacji dotyczących dostarczonych Tobie nagród.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.


Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Panasonic, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. częstotliwość logowania na stronie Programu, osiągane wyniki w Programie itp.
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności platformy www Programu prowadzenie analiz statystycznych
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, niezbędnych do pełnego aktywnego uczestnictwa w naszym Programie:

 • Imię i Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Nr telefonu
 • PESEL
 • Adres zamieszkania

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł wziąć udziału w Programie.


Jakie masz uprawnienia wobec Panasonic w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,
 • informacji udzielanych na wniosek - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych,
 • sprostowania danych;
 • bycia zapomnianym;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu;
 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
 • informacji o naruszeniu ochrony danych.


Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Panasonic; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec  rzetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na
  podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób
  automatyczny.


Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych  sobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług , w tym w szczególności:

 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi hostingowe
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi wysyłania wiadomości SMS
 • firmom kurierskim

Twoje dane mogą być także udostępniane organom państwowym na mocy przepisów prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas wskazany w regulaminie Programu oraz po jego zakończeniu w celach:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia Programu.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów  marketingowych przez okres obowiązujący w Regulaminie Programu lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Panasonic zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich  pełnienia przez organy publiczne.

Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.